Rad tima za zaštitu dece od nasilja – PU „Radost“

Sve se češće govori o nasilju među decom i nad decom, o prevenciji nasilja i različitim intervencijama u slučaju da se nasilje dogodi. U mnogim zakonskim regulativama ova tema je data i zadata u smislu kako se reguliše i sprovodi u svim vaspitno – obrazovnim ustanovama. Prevencija nasilja je jedan od osam prioritetnih oblasti koje je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja izdvojilo kao oblasti od posebnog značaja. Svaka vaspitno- obrazovna ustanova je dužna da organizuje Tim za zaštitu dece od nasilja, da brine o visokom nivou bezbednosti dece u okruženju gde deca borave i da se deci omogući da žive i uče u podsticajnim uslovima.

PU „Radost iz Novih Banovaca ima petočlani tim za zaštitu dece od nasilja i tri pridružena člana prema potrebi. Ovaj Tim se brine o sledećim preventivnim aktivnostima:

  • da se na nivou ustanove redovno realizuju preventivne aktivnosti koje imaju za cilj da se deca izražavaju nenansilno i da uče strategije nenasilnog izražavanja (sportske fer plej aktivnosti, kooperativne igre, likovne radionice, dramske igre, radionice iz programa „Bezbedno dete“, „Čuvari osmeha“, „Nenasilana komunikacija“, „Podsticanje samopoštovanja kod dece putem kooperativnih igara“);

  • predstavljanje roditeljima novoupisane dece na prvom roditeljskom sastanku osnovne stavke iz Posebnog protokola o zaštiti dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, radionice za roditelje na ovu temu u okviru programa „Bezbedno dete“, uključivanje u procenu nivoa bezbednosti uslova boravka dece u ustanovi, kao i druge vidljive uključenosti u okviru rada Saveta roditelja;

  • kontinuirana procena bezbednosti boravka dece u ustanovi u kojoj učestvuju sama deca, zaposleni i roditelji;

  • stalna aktivnost na promociji rada tima i otvorenosti za uvođenje novih prevntivnih programa (mediji, Vaspitno-obrazovno veće, Savet roditelja), uređenje stranice na  sajtu Ustanove;

  • edukacija članova Tima iz ove oblasti;

  • usklađivanje Pravilnika o bezbednosti dece sa potrebnim dopunama koje su proistekle iz zahteva svakodnevice (elektronsko nasilje, promene u organizaciji, protokoli i procedure u situacijama gde se uočavaju riziko-faktori), dopuna Kodeksa ponašanja;

  • mere za poboljšanje bezbednosti: zaključavanje ulaznih vrata prema dogovorenoj satnici; dežurstvo na ulazu; knjige dežurstva; saglasnosti roditelja o izvođenju dece iz ustanove, javnom predstavljanju dece i njihovih fotografija; postavljanje kamera.

Mere intervencije u slučaju sumnje i kada se nasilje dogodi: vođenje evidencionih listova za svako dete koje je u riziku, saradnja sa saradnicima spoljašnje zaštitne mreže (centar za socijalni rad, dom zdravlja, policija), psihološka procena ugrožene dece i uspostavljanje i praćenje mera za stabilizaciju učesnika u nemilom događaju.

Ovih dana ustanova osniva i novi tim, stabilni tim, koji će imati zadatak da reaguje u kriznim situacija u slučaju kada pojava nasilja ima za posledicu destabilizaciju funkcionisanja grupe dece, zaposlenih ili same ustanove. Rad ovog tima će doprineti da se svakom nemilom događaju priđe odmereno, u skladu sa situacijom i u skladu sa potrebama učesnika događaja. Ovaj Tim će biti potpora prethodnom timu, a zajedno predstavljaju bazu sigurnosti za redovno i kvalitetno funkcionisanje ovoga vrtića.

Tim za zaštitu dece od nasilja

Ovaj unos je objavljen pod Obaveštenja. Zabeležite stalnu vezu.