Povodom dodele priznanja za najbolju sestru u PU Srbije

DODELJENO PRIZNANJE „NAJBOLJA SESTRA U 2011.GODINI“ U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA SRBIJE*

SNEŽANI MEDIĆmedicinska sestra vaspitač sa radnim iskustvom od 10 god.

*OD STRANE STRUKOVNOG UDRUŽENJA MEDICINSKIH SESTARA PREDŠKOLSKIH USTANOVA SRBIJE

Kratka biografija kandidata – Koleginica Snežana Medić je okviru decenije svoga rada u našoj ustanovi unapredila svoju praksu i doprinela da se vrednosti, koje su definisane našim razvojnim planom i koje su temelj Opštih osnova programa, afirmišu i utemelje. Koleginica je aktivan član Tima za razvojno planiranje već drugi mandat( od 2008 god.) i Tima za izradu godišnjeg plana rada. Bila je predsednik stručnog aktiva medicinskih sestara i za to vreme inicirala veliki broj aktivnosti koje su se odnosile na unaprećivanje timskog rada, implementaciju stručnog usavršavanja i unapređenje prakse medicinskih sestara. Zalagala se i za poboljšanje uslova rada i zadovoljavanje dečijih potreba na višem nivou putem predloga, inicijativa i preduzetih aktivnosti. U timu medicinskih sestara poznata je po kreativnim radionicama za roditelje i zanimljivim i podsticajnim aktivnostima iz kojih roditelji imaju mogućnosti saznati više o svome detetu, upoznati ga bolje i postati aktivnijim učesnicima u životu PU (analiza snimljenih video materijala o deci, zajedničko praćenje dece i njihovih potreba, rad na podizanju senzibiliteta kod roditelja u odnosu na potrebe dece). Takođe, koleginica je veoma aktivna u načinima i kontinuitetu praćenja dece i njihovih potreba (dugo je realizovala program V. Colić „Jaslice kao mesto življenja i odrastanja“ u okviru kojeg je detaljno pratila decu u oblastima i na način koji prevazilazi redovne aktivnosti, čime je doprinela posebnom unapređenju sagledavanja deteta i njegovih potreba). Snežana Medić je ovakvim pristupom u radu imala prilike da istražuje sopstvenu praksu te je neke rezultate svoga rada uspešno predstavila na Republičkim susretima PU Srbije u Užicu (2009 god.) – rad „Igre sa nestruktuiranim materijalima“ i plenarno na susretima medicinskih sestara u Vrnjačkoj Banji 2011 sa radom „Nismo mali da bismo se igrati znali“. Koleginica je više puta svoje radove predstavljala na Vaspitno-obrazovnom veću Ustanove i na stručnom aktivu medicinskih sestara Ustanove. Zahvaljujući svom kvalitetnom radu predložena je od strane stručnog saradnika i direktora da bude mentor medicinskim sestrama pripravnicama u tri navrata. Kada je reč o stručnom usavršavanju, koleginica Medić u svom timu prednjači, te se uključuje kako u redovna stručna usavršavanja (akreditovani programi), tako i u edukacije koje su dopuna redovnom stručnom usavršavanju (tribine, savetovanja, radionice na nivou aktiva medicinskih sestara Srema i sl.). Inicijator je primene novije literature iz predškolske oblasti i unapređuje svoj rad putem primene savremene stručne literature.

U radu sa decom pokazuje posebnu inovativnost (način praćenja, istraživačke igre, izrada didaktičkih sredstava, način struktuiranja sredine za učenje) i senzibilitet u odnosu na dečije potrebe. Primenjuje i realizuje u kontinuitetu sve dogovorene i naznačene vaspitno-obrazovne zadatke, a često i više od toga. U timu medicinskih sestara je aktivna, profesionalna, često sa inicijativom za unapređenje rada i primenu novih aktivnosti. U rešavanju profesionalnih izazova reaguje na edukovan i profesionalan način.

Medicinska sestra Snežana Medić je za ovu radnu godinu raspoređena u stariju jaslenu grupu u centralnom objektu.

U poslednje tri godine posvetila se i doškolovanju u struci, te je završila akademske studije za vaspitače u Sremskoj Mitrovici.

Stručna služba i direktor su predložili Snežanu Medić za priznanje najbolje medicinske sestre PU Srbije u 2011 godini.

Izvorni tekst pripremila pedagog-psiholog Spomenka Divljan, stručni saradnik u vrtiću.

Ovaj unos je objavljen pod Obaveštenja. Zabeležite stalnu vezu.