O nama

PU „Radost“ Novi Banovci osnovana je 1986. godine. Vredelo bi pomenuti da je to druga predškolska ustanova osnovana na teritoriji opštine Stara Pazova – prva je bila PU „Poletarac“ koja je osnovana 1973. godine. Jedna od specifičnosti opštine Stara Pazova je upravo postojanje i delovanje dveju predškolskih ustanova na njenoj teritoriji.

Počevši od školske 2014/2015. PU „Radost“ u svom sastavu ima 9 objekata u 5 mesta Podunavlja. Vaspitno-obrazovni rad u ovim objektima će se tokom 2014/2015. realizovati u 36 grupa – za jednu više u odnosu na prethodnu školsku godinu.

Ustanovom rukovodi direktor Borislava Banjeglav Klaćik. O svim pitanjima vezanim za život i rad Ustanove, realizaciji plana, organizaciji vaspitno-obrazovnog rada, stručnom usavršavanju i dr. dogovara se na stručnim aktivima, pedagoškom kolegijumu i vaspitno-obrazovnom veću.
Ustanova svoj rad zasniva na Razvojnom planu – strateški dokument razvoja Ustanove – te Predškolskom programu Ustanove, dok je Godišnji plan dokument kojim se operacionalizuju zadaci postavljeni u Razvojnom planu i Predškolskom programu.

Ustanova ima radno vreme od 06:00 do 17:00 časova za celodnevni boravak i od 08:00 do 12:00 časova, te od 13:00 do 17:00 časova za četveročasovni pripremni predškolski program.

Ustanova je donela Razvojni plan ~ za period 2011. – 2016. ~ u kojem je navela prioritete razvoja: proširenje prostornih kapaciteta za obuhvat dece; negovanje kvalitetnijih međuljudskih odnosa među zaposlenima; uvođenje novih aktivnosti i oblika rada sa decom; uvođenje nove organizacije rada ustanove u skladu sa potrebama dece, zaposlenih i roditelja. U Ustanovi se realizuje nekoliko programa koji su odraz savremenih tendencija u predškolskoj vaspitno-obrazovnoj delatnosti: „Vrtić kao porodični centar“, „Akciono istraživanje – razvijanje kurikuluma“… Trebalo bi pomenuti i programe koji se odnose na ekološke, kreativne i umetničke aktivnosti u radu sa decom. Važna odrednica u radu Ustanove je saradnja sa porodicom (projekat „Vrtić kao porodični centar“ je kao metodologija rada prisutan u Ustanovi od 2002. godine; u samom programu Ustanove je predviđeno 15 oblika saradnje), što je osnova uspešnog vaspitanja i obrazovanja dece.

Dodatne informacije o nama, ali i drugim obrazovnim ustanovama sa područja naše opštine, možete pronaći na http://www.starapazova.rs/opstina-stara-pazova/obrazovanje/predskolske-ustanove.html.
Ili na našoj Facebook strani.

PU „Radost“