О нама

ПУ „Радост“ Нови Бановци основана је 1986. године. Вредело би поменути да је то друга предшколска установа основана на територији општине Стара Пазова – прва је била ПУ „Полетарац“ која је основана 1973. године. Једна од специфичности општине Стара Пазова је управо постојање и деловање двеју предшколских установа на њеној територији.

Почевши од школске 2014/2015. ПУ „Радост“ у свом саставу има 9 објеката у 5 места Подунавља. Васпитно-образовни рад у овим објектима ће се током 2014/2015. реализовати у 36 група – за једну више у односу на претходну школску годину.

Установом руководи директор Борислава Бањеглав Клаћик. О свим питањима везаним за живот и рад Установе, реализацији плана, организацији васпитно-образовног рада, стручном усавршавању и др. договара се на стручним активима, педагошком колегијуму и васпитно-образовном већу.
Установа свој рад заснива на Развојном плану – стратешки документ развоја Установе – те Предшколском програму Установе, док је Годишњи план документ којим се операционализују задаци постављени у Развојном плану и Предшколском програму.

Установа има радно време од 06:00 до 17:00 часова за целодневни боравак и од 08:00 до 12:00 часова, те од 13:00 до 17:00 часова за четверочасовни припремни предшколски програм.

Установа је донела Развојни план ~ за период 2011. – 2016. ~ у којем је навела приоритете развоја: проширење просторних капацитета за обухват деце; неговање квалитетнијих међуљудских односа међу запосленима; увођење нових активности и облика рада са децом; увођење нове организације рада установе у складу са потребама деце, запослених и родитеља. У Установи се реализује неколико програма који су одраз савремених тенденција у предшколској васпитно-образовној делатности: „Вртић као породични центар“, „Акционо истраживање – развијање курикулума“… Требало би поменути и програме који се односе на еколошке, креативне и уметничке активности у раду са децом. Важна одредница у раду Установе је сарадња са породицом (пројекат „Вртић као породични центар“ је као методологија рада присутан у Установи од 2002. године; у самом програму Установе је предвиђено 15 облика сарадње), што је основа успешног васпитања и образовања деце.

Додатне информације о нама, али и другим образовним установама са подручја наше општине, можете пронаћи на http://www.starapazova.rs/opstina-stara-pazova/obrazovanje/predskolske-ustanove.html.
Или на нашој Facebook страни.

ПУ „Радост“