Konkurs ~ za upis dece u radnoj (školskoj) 2013/2014. ~

Na osnovu člana 13. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i Odluke Upravnog odbora PU „Radost“ Novi Banovci od 25.04.2013., raspisuje se:

KONKURS

ZA PRIJEM DECE U RADNOJ 2013/2014. GODINI

(07.05.2013. – 07.06.2013.)

PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM:

* Uzrast dece od 5,5 do 6,5 godina starosti – za Prijavu je potrebno dostaviti:

 • fotokopiju IMKR (izvod iz matične knjige rođenih) za dete,

 • fotokopiju zdravstvene knjižice za dete,

 • potvrdu od pedijatra.

CELODNEVNI BORAVAK:

 • uzrast dece od 1-3 godine,

 • uzrast dece od 3-6,5 godina.

KRITERIJUMI ZA UPIS DECE U PREDŠKOLSKU USTANOVU NA CELODNEVNI BORAVAK:

 • deca iz osetljivih društvenih grupa,

 • deca zaposlenih roditelja i redovnih studenata,

 • deca iz porodica sa troje i više dece,

 • deca čija su braća i sestre upisana u istu predškolsku ustanovu,

 • ostala deca.

PRIORITET PRI UPISU:

* Prioritet pri upisu u predškolsku ustanovu imaju deca iz osetljivih društvenih grupa.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU

* ZA DETE:

 • fotokopija IMKR (izvod iz matične knjige rođenih),

 • fotokopija zdravstvene knjižice.

* ZA RODITELJE:

 • fotokopija lične karte (kao dokaz o prebivalištu na teritoriji opštine Stara Pazova),

 • prilog o statusu porodice:

  • za decu žrtve nasilja – dokaz nadležnog Centra za socijalni rad,

  • za decu iz porodica koje su korisnici nekog oblika socijalne zaštite – rešenje nadležnog Centra za socijalni rad,

  • za samohrane roditelje – dokaz o statusu samohranog roditelja,

  • za decu sa smetnjama u razvoju – akt ili mišljenje IRK za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu ili lekarska dokumentacija,

  • za decu iz porodica u kojima postoji dete sa smetnjama u razvoju, teško obolelo dete ili roditelj – lekarska dokumentacija,

  • za decu čiji je roditelj ratni vojni invalid I-IV kategorije iz oružanih akcija posle 17.08.1990. – odgovarajući dokaz,

  • za prioritetan prijem deteta – predlog nadležnog Centra za socijalni rad itd.

 • za zaposlene roditelje – fotokopija obrasca M3A (o podnetoj prijavi za oba roditelja), odnosno M-A za zaposlene od oktobra meseca 2010. godine,

 • roditelji troje, odnosno četvoro dece dostavljaju fotokopiju IMKR za svu decu iz porodice; pravo se ostvaruje po osnovu majke.

VAŽNE NAPOMENE:

 1. Prihvataće se samo potpuna dokumentacija predata u navedenom roku.

 2. Prednost u razmatranju imaće roditelji koji su konkurisali za prijem u predhodnoj radnoj 2012/2013. sa potpunom dokumentacijom.

 3. Roditelji koji su sa prošlogodišnje liste čekanja (sa potpunom dokumentacijom) moraju obnoviti prijavu za konkurs u radnoj (školskoj) 2013/2014. godini.

 4. Upis će se vršiti u periodu od 8:00 do 15:00 časova u centralnom objektu u naselju Banovci-Dunav.

 5. Spiskovi upisane dece će biti objavljeni 18.06.2013. godine u 12:00 časova na oglasnoj tabli centralnog objekta.

 6. Roditeljski sastanak za roditelje novoupisane dece održaće se 20.06.2013. godine u 18:00 časova u prostorijama centralnog objekta u naselju Banovci-Dunav.

 7. Zbog popunjenost smeštajnih kapaciteta, deca će se upisivati u vaspitne grupe u kojima ima mesta.

Ovaj unos je objavljen pod Obaveštenja. Zabeležite stalnu vezu.